תחנת תדלוק מדרגה א'

תוכנית ג/ 12832

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק מדרגה א'
מספר: ג/ 12832
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח המיועד לתחנת תדלוק מדרגה "א" בגוש מס' 18566 חלקה מס' 68.
לקבוע הוראות בינוי והסדרי תנועה להקמת תחנת תדלוק מדרגה "א".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18566חלק68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2001
קבלת תכנית07/11/2001