תחנת תדלוק מנרב

תוכנית 3/ מק/ 2061

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק מנרב
מספר: 3/ מק/ 2061
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הוספת תכלית לחתנת דלק
בנוסף לתכליות המותרות במגרש במסגרת התכניות המאושרות,
ללא שינוי סה"כ זכויות הבניה במגרש. הגדרת זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2452חלק67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 114אזור תעשיה מרכזישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2003תאריך פרסום: 03/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5191. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים21/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות15/08/2002תאריך פרסום: 15/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5102. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200107615/01/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002