תחנת תדלוק משואות יצחק

תוכנית 6/ 03/ 143/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק משואות יצחק
מספר: 6/ 03/ 143/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לצורך הקמת אזור
שרותי דרך וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמשואות יצחק

תיאור המיקום:
ישוב: משואות יצחק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2907חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/12/1994תאריך פרסום: 15/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4267. עמוד: 999. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים09/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/12/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/1994
פרסום להפקדה ברשומות28/07/1994תאריך פרסום: 28/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4235. עמוד: 4519. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/05/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/05/1994
החלטה בדיון בהפקדה15/11/1993
קבלת תכנית02/07/1991