תחנת תדלוק נהורה

תוכנית 6/ 03/ 125/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק נהורה
מספר: 6/ 03/ 125/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור מלאכה ליעוד תחנת תדלוק
על פי תמ"א 18 נוסח 1986 - תשמ"ו תכנית מתאר
ארצית לתחנות תדלוק, תחנה מטיפוס ג'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישנהורה

תיאור המיקום:
ישוב: נהורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1323חלק18-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/03/1994תאריך פרסום: 14/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4201. עמוד: 2776. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים11/03/1994תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/1994
פרסום להפקדה ברשומות28/10/1993תאריך פרסום: 28/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4153. עמוד: 232. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/08/1993
החלטה בדיון בהפקדה03/05/1993
קבלת תכנית25/04/1993