תחנת תדלוק קיבוץ אורים

תוכנית 7/ 02/ 302/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק קיבוץ אורים
מספר: 7/ 02/ 302/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ושרותי דרך
ע"י שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאורים

תיאור המיקום:
ישוב: אורים
גוש: 4 / 100214 חלקה 14

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
214001חלק14
214002חלק2, 6, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3857. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים23/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/1996
פרסום להפקדה ברשומות15/03/1996תאריך פרסום: 15/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4391. עמוד: 2330. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/02/1996
החלטה בדיון בהפקדה20/11/1995
קבלת תכנית26/01/1994