תחנת תדלוק שרשרת

תוכנית 7/ 02/ 328/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק שרשרת
מספר: 7/ 02/ 328/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח מבנה תחנה להתאמה למותר בתמ''א 18 תיקון 4.

עיקרי ההוראות:
הגדלת זכויות בניה המותרות בתחנת תדלוק קיימת מדרגה ב' בהתאם לתמ''א 18 תיקון 4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבשרשרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100280חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ מק/ 2041תחנת תדלוק - מושב שרשרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/03/2011
קבלת תכנית02/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200920/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012