תחנת תדלוק - בני ראם

תוכנית בר/ מק/ 224/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק - בני ראם
מספר: בר/ מק/ 224/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' לפי תמ"א 18 שינוי 2, ע"י שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע ליעוד תחנת תדלוק.
ב. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5462חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/2003תאריך פרסום: 15/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5206. עמוד: 3462. שנה עברית: התשסג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/06/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2002תאריך פרסום: 28/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5133. עמוד: 627. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/11/2002