תחנת תדלוק - עין ורד

תוכנית צש/ מק/ 8/ 21/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק - עין ורד
מספר: צש/ מק/ 8/ 21/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' במגרש 3 המהווה, חלק מחלקה 1 ביעוד חקלאי, בהתאם להוראות תמ"א 18 שינוי מס' 2 בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)10 לחוק, על פי תיקון 47 לחוק התכנון והבניה.
ב. איחוד וחלוקה כמשמעם בפרק ג' סימן ז' לחוק בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)1 לחוק.
ג. קבעית שטח מינימלי למגרש לתחנת תדלוק - דונם בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)7 לחוק.
ד. קביעת קווי בנין בתחום התכנית בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)4 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200300627/02/2003