תחנת תדלוק - קיבוץ סופה

תוכנית 7/ 02/ 511

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק - קיבוץ סופה
מספר: 7/ 02/ 511
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לתחנת תדלוק.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תדלוק ודרכים.
ב. לקבוע תנאים למתן היתרי בניה.
ג. קביעת הנחיות,זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולסופה

תיאור המיקום:
שטח חקלאי סמוך לצומת 232 עם הדרך המובילה לסופה וחולית
בתחום מועצה אזורית: אשכול

קואורדינטה מערב מזרח - Y 571050
קואורדינטה דרום צפון - X 136800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100306חלק3, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2599. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים20/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 6005. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/08/2011
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/06/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית23/03/2010
החלטה בדיון בוולק"ח08/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2009
קבלת תכנית01/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה