תחנת תידלוק , צומת כח

תוכנית גע/ מק/ 164

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תידלוק , צומת כח
מספר: גע/ מק/ 164
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת תחנת תידלוק ושירותי דרך על פי הוראות תכנית ג/ 6066 שבתוקף
2. הסדרת מערכת תנועה לאזור המיועד לתחנת תידלוק, מתחם מועצה אזורית מבואות חרמון ואזור התעשיה מבח''ר.

עיקרי הוראות התכנית:
- איחוד וחלוקה בהסכמה של מגרשים על פי סעיף 62א(א)(1) לחוק.
- הרחבת דרך בתואי המאושר בתכנית בת תוקף על לפי סעיף 62א(א92 לחוק
- הגדלת שטחים ציבוריים - דרכים , שצ"פ שטחי חניה על פי סעיף 62א(א)3 לחוק
- קביעת הוראות למתן היתרי בניה, לפיתוח ולשמירת איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13499חלק3
13503חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6066מרכז אזורי מבואות חרמוןשינוי
תוכניתג/ 10536תכנית מס' ג / 10536 - מחלף כח, דרך 90שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/07/2010תאריך פרסום: 01/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6103. עמוד: 3643. שנה עברית: התשע .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/03/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית26/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר15/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/10/2008תאריך פרסום: 17/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 6088. עמוד: 2982. שנה עברית: התשסט .