תחנת תידלוק ושרותי דרךף קיבוץ סער

תוכנית חא/ מק/ 2002/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תידלוק ושרותי דרךף קיבוץ סער
מספר: חא/ מק/ 2002/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור תעסוקה ושרותים לאזור תחנת תילדוק ושרותי דרך,
קביעת זכויות ומגבלות בניה.
קביעת הוראות ביצוע התכנית, קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרסער
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19931חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6505הרחבת אזור תעשיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2003תאריך פרסום: 24/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5227. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2003תאריך פרסום: 21/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5186. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/2003