תחנת תידלוק ליד בית קמה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תידלוק ליד בית קמה
מספר: 7/ 02/ 305/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תידלוק דרגה ג' על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןבית קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100247כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/2000תאריך פרסום: 20/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4856. עמוד: 2670. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/01/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/1999
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/08/1999.
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1999תאריך פרסום: 12/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4794. עמוד: 5149. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה29/06/1998
קבלת תכנית05/11/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים40829/09/2009