תחנת תידלוק מנשה - אלונה

תוכנית מ/ מק/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תידלוק מנשה - אלונה
מספר: מ/ מק/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8767חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/2007תאריך פרסום: 10/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5715. עמוד: 4312. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/07/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה22/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות12/09/2006תאריך פרסום: 12/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5578. עמוד: 4989. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בוולק"ח26/09/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית27/01/2004