תחנת תידלוק - קיבוץ חפץ חיים

תוכנית בר/ מק/ 303

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תידלוק - קיבוץ חפץ חיים
מספר: בר/ מק/ 303
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לתחנת תדלוק מדרגה ב'.
2. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5449חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 74שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה13/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2005תאריך פרסום: 10/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5396. עמוד: 2610. שנה עברית: התשסה .