תחנת תידלוק -בצת

תוכנית ג/ 2407

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תידלוק -בצת
מספר: ג/ 2407
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מחקלאי לתחנת תידלוק ומזנון ושצ"פ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבצת

תיאור המיקום:
ישוב: בצת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18310חלק32, 41-42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 252טיילת מגדל - טבחהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/11/1977תאריך פרסום: 17/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2385. עמוד: 388. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/1977
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1977תאריך פרסום: 06/01/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2285. עמוד: 586. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה15/12/1975
קבלת תכנית17/10/1975