תחנת תידלוק

תוכנית ג/ 4635

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תידלוק
מספר: ג/ 4635
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד לתחנת תידלוק

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשריד

תיאור המיקום:
ישוב: שריד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17438חלק4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2765אזור תעישה משותף -יזרעאליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/03/1986תאריך פרסום: 23/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3315. עמוד: 1601. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים30/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 30/01/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית12/11/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/11/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/11/1984
פרסום להפקדה ברשומות21/06/1984תאריך פרסום: 21/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3065. עמוד: 2712. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/1984תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1984.
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1983
קבלת תכנית12/12/1982