תיירות , משק ותעשייה , קיבוץ אורטל

תוכנית ג/ 16576

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיירות , משק ותעשייה , קיבוץ אורטל
מספר: ג/ 16576
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
א. פיתוח והסדרה של אזור מבני משק, אזור תעשיה קלה ומלאכה ואזור מתקנים הנדסיים.
ב. פיתוח אזור מלונאות ונופש ,הכולל עד 100 חדרים ביח' נופש, ופעילויות נילוות.
ג. קביעת שימושים מותרים והוראות בנייה בתחום התכנית.
ד. איחוד ו/או חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 (להלן:החוק).

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד קרקע בתחום התכנית:
מאזור חקלאי לאזור מבני משק ואזור מתרקנים הנדסיים.
משטח תיירות ונופש לאזור מלונאות ונופש.
משטח פרטי פתוח לאזור מלונאות ונופש ולאזור תעשייה קלה ומלאכה .
מישוב כפרי קיים (לפי תממ/ 2 /3 - לאזור מבני משק, לאזור תעשייה קלה ומלאכה ולדרך.
מדרך לאזור מלונאות ונופש, שטח פרטי פתוח ואזור תעשייה קלה ומלאכה .
ב. קביעת התכליות והשימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
ג. התווית דרכים ודרכי גישה והרחבת דרכים קיימות.
ד. קביעת הורואת לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים כגון:דרכים, ביוב , ניקוז , תקשורת , חשמל וכו'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאורטל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11852קיבוץ אורטלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/09/2006
קבלת תכנית04/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201001116/11/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200602025/12/2006