תיירות נופש ומבני ציבור במרכז אזורי חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 101/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיירות נופש ומבני ציבור במרכז אזורי חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 101/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי תיירות, שצ''פ, דרכים , מבנים
ומוסדות ציבור למינהל ציבורי במרכז האזורי חבל אילות.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד הקרקע מאזור תיירות, שטח פרטי פתוח לאזור תירות,
למבנים ומוסדות ציבור למינהל ציבורי לשטח ציבורי פתוח ודרכים
כולל קביעת זכויות בניה, הסדרת דרכים, הפקעת שטחים
לצרכי ציבורי וחלוקת מגרשים.
ב. פירוט השימושים והתכליות בכל יעוד קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.
ג. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה ולפיתוח השטח.
ד. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לשימרת איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 101/ 1מרכז אזורי חבל אילותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/04/2010
קבלת תכנית25/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001005/07/2010