תיכנון חדש לאזור מגורים

תוכנית ד/ 437/ 12/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיכנון חדש לאזור מגורים
מספר: ד/ 437/ 12/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לבטל את "חצרות המשק" המסומנים בת.ב.ע.מ. ד/437 הקיימת, במספרים 1069 עד 10822 ,. לבטל קטע כביש מס.10 בתכנית הקיימת.3 ,. להרחיב את גבולות עומר,4 . לתכנן איזור מגורים חדש, בגבולות התכנית המוצעתולקבוע בשטח התכנית הוראות, דרישות, סייגים, תקנות והנחי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק45
38561חלק2-104, 106-108, 117-140, 142-160, 162-163, 169-177
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/1973תאריך פרסום: 17/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1919. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה ברשומות27/04/1972תאריך פרסום: 27/04/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1818. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית26/04/1972