תיקון בקו בניין אחורי וצדדי - דימונה

תוכנית 14/ 03/ 102/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון בקו בניין אחורי וצדדי - דימונה
מספר: 14/ 03/ 102/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין אחורי וקו בניין צדדי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38565כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1983תאריך פרסום: 24/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2897. עמוד: 1207. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/1983
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/1983
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/1982תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1982. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1982. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1982.
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1982תאריך פרסום: 12/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2842. עמוד: 2650. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1982
קבלת תכנית10/06/1982