תיקון טעות סופר - מינימלי במקום מירבי.

תוכנית אל/ 195/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון טעות סופר - מינימלי במקום מירבי.
מספר: אל/ 195/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון טעות סופר: בתוכניות גז/ במ/ 195/ 1/ א,
גז/ במ/ 195/ 2/ א נרשם בטעות בנספח רשימת המגרשים
"שטח בניה מירבי במ"ר " במקום "שטח בניה מינימלי" .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5455חלק19-26
5456חלק13-15, 24
5457חלק2-38
5458חלק2-16
5459חלק2-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדשינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1/ אאלעד.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2/ אאלעד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 227. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/08/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/05/2005
פרסום להפקדה בעיתונים26/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2960. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2003
קבלת תכנית20/02/2003