תיקון לתכנית מפורטת בחלק הצפוני - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מפורטת בחלק הצפוני - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת מספר רצוף לכל המגרשים בגבולות שטח
התכנית המפורטת תיקון 21 לת.ב.ע מס' 102/03/14.
ב. החלת כל תיקוני תכניות בנין ערים ותכניות חלוקה
שהוגשו ואושרו מאזר אישור התכנית המפורטת מס' 102/03/14.
ג. ביטול תיקוני תכניות בנין ערים ותכניות חלוקה שהוגשו ואושרו
מאשר אישור התכנית המפורטת מס' 108/03/14.
ד. קבוע אחוזי בניה זהים באזור מגורים בעומר.
ה. לקבוע קו אחידים באזור מגוריפם א' בעומר.
ו. לאפשר חלוקת מגרשים בני כ- 1-2 דונם למגרשים זהים הגודל
של כ- 500 מ"ר.
ז. שינוי גבולות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38563חלק6-116
38564חלק2-124
38565חלק5-80
38572חלק4-95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 269. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים29/10/1982תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1982. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1982. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית19/07/1982
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1980תאריך פרסום: 09/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2662. עמוד: 123. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/1980תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980.
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1980
קבלת תכנית01/07/1980