תיקון לתכנית מפורטת מרכז אזורי "שלי"

תוכנית 6/ 03/ 171/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מפורטת מרכז אזורי "שלי"
מספר: 6/ 03/ 171/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח למרכז אזורי שלי.
ב. קביעת רשת דרכים וסיווגם.
ג. קביעת יעודי קרקע בתחום התכנית.
ד. קביעת הוראות בניה באיזורים המיועדים לבניה.
ה. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים בהם תאסר הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/03/1978תאריך פרסום: 16/03/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2421. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/1976תאריך פרסום בעיתון: 09/07/1976. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות08/07/1976תאריך פרסום: 08/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2235. עמוד: 9126. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית29/03/1971