תיקון לתכנית מפורטת - ת.ב.ע.מ. - קיבוץ גרופית

תוכנית 12/ 03/ 121

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מפורטת - ת.ב.ע.מ. - קיבוץ גרופית
מספר: 12/ 03/ 121
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של הקיבוץ גרופית.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למינהן וסיווגן.
ד. קביעת הורואת בניה שונות המסדירות את מגורי אדם, מבני ציבור
ושרותים ובנייני משק, באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדיר השימוש בשטחים ציבוריים
אחרים.
ו. קביעת תנמאים, הנחיות ושלבים של פיתוח, שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותגרופית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39112חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/07/1988תאריך פרסום בעיתון: 17/07/1988. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/1988. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/1988
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/1987תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1987. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1987. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1987.
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1987תאריך פרסום: 12/03/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3435. עמוד: 1169. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון בהפקדה21/10/1985
קבלת תכנית31/10/1963