תיקון לתכנית מתאר עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון לתכנית מתאר עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות לפי סעיף 63 לחוק, לרבות בעניינים שלהלן:
1. דרכי פיתוח של עומר עד לאוכלוסיה משוערת של כ- 2200 משפחות.
2. קביעת שטחי הקרקע הדרושים לישוב.
3. קביעת אזורי תכנון וקוים מנחים לפתוחם.
4. קביעת שימושי הקרקע, הבטחת מכמות קרקע לצרכי ציבור
וליעודים אחרים וקביעת צפיפות הבינוי.
5. קביעת מרכז הישוב ומרכזים אחרים.
6. התווית רשת דרכים וקביעת תפקודם.
7. קביעת תנאים ומגלות להקמת בניינים.
8. הבטחת תנאים נאותים מבחינת בריאות, תברואה, בטחון ומניעת מטרדים.
9. קביעת אופן ביציוע התכנית, תנאים לביצועה ולשבי הביצוע.
10. הזמן המשוער לבצוע התכנית המקורית הוא שנת 2000.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38563חלק
38564חלק
38565חלק
38569חלק
38570חלק
38571חלק
38572חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/1987
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/1986תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1986. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1986. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1986.
פרסום להפקדה ברשומות10/11/1985תאריך פרסום: 10/11/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3269. עמוד: 736. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון בהפקדה25/03/1985
קבלת תכנית18/01/1985