תיקון לתכנית מתאר שדרות-מרכז

תוכנית 21/ 02/ 101/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון לתכנית מתאר שדרות-מרכז
מספר: 21/ 02/ 101/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התוויה נאותה של מערכת הדרכים ומעברי הרגלים
המובילים אליו.
ב. הסדרה של מקומות חניה כנדרש.
ג. יעוד שטחים למסחר ולבנייני ציבור.
ד. יצירת ככרות ציבוריות ומעברי רגלים.
ה. קביעת כללים לבינוי,לעיצוב ולפיתוח של המרכז.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות
מרכז שדרות
גושים 1896,1897,1898,1884

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1884חלק52-53, 72, 76, 87
1896חלק32, 48, 79-89, 97-101, 106, 172-175, 178
1897חלק51, 58-62, 103
1898חלק34-41, 44, 47-52, 59-60, 66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1989תאריך פרסום: 31/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3731. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות25/08/1988תאריך פרסום: 25/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3584. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית01/11/1987