תירות - מבני משק - ותעשיה- קיבוץ אורטל

תוכנית ג/ 18491

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תירות - מבני משק - ותעשיה- קיבוץ אורטל
מספר: ג/ 18491
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פיתוח והסדרה של אזור מבני משק, אזור תעשייה קלה ומלאכה ואזור מתקנים הנדסיים.
ב. פיתוח אזור אירוח כפרי , הכולל עד 100 חדרים ביחידות נופש, ופעילות נילות.
ג. קביעת שימושים מותרים והוראות בניה בתחום התכנית.
ד. הקלה לסעיף 4.2 של תמ"מ 3/2 בעניין הגבלת גובה הבניה ל-4 מטר.
ה. איחוד ו/ או חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 (להלן : החוק).

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע בתחום התכנית :
1) מאזור חקלאי - לאזור מבני משק למתקנים הנדסיים לדרכים ולנחל.
2) משטח תירות ונופש - לאזור אירוח כפרי.
3) משטח פרטי פתוח - לאזור כפרי ולאזור תעשיה קלה ומלאכה.
4) מישוב כפרי קיים ( לפי תממ/2/3 )- לאזור מבני משק , לארוח כפרי ,שטח פרטי פתוח, לאזור תעשיה קלה ומלאכה לנחל ולדרך.
5) מדרך - לארוח כפרי, שטח פרטי פתוח ואזור תעשייה קלה ומלאכה.
ב. קביעת התכליות והשימושים המותרים בכל יעוד קרקע.
ג. התווית דרכים ודרכי גישה והרחבת דרכים קיימות.
קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים כגון:דרכים,ביוב,ניקוז,תקשורת,חשמל,וכ'ו.
ד. צמצום תחום השפעה לנחל הג'ילבון מ-50 מ' על פי תכנית מס' תמ"א 34/ב/3 ל-20 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאורטלאורטל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
תוכניתג/ 11852קיבוץ אורטלשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 3תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות14/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 957. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/2011
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/01/2010
קבלת תכנית02/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201200914/03/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201000508/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה