תכנון הכפר ראס אל עמוד

תוכנית 2668

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון הכפר ראס אל עמוד
מספר: 2668
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א)שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5,אזור מגורים 6 שטח
לבניני ציבור,שטח פתוח ציבורי ושטח פתוח פרטי לאזור
מגורים 5 מיוחד ואזור מגורים 6 מיוחד. ב.)שינוי יעוד
שטח משטח למוסד ומשטח לבניני ציבור לשטח נוף פתוח.
ג)שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 6 לשטח לתכנון בעתיד
ד)שינוי ייעוד שטח משטח פ?וח פרטי לשטח למלונאות
לשטח למוסד ולשטח לבניני ציבור.ה.)שינוי יעוד שטח
מאזור מגורים 5 לשטח למלונאות.ו)קביעת שטחים לבניני
ציבור והוראות בניה בשטחים הנ"ל.ז)קביעת אזור מגורים
ושימור ערכי נוף.ח)קביעת שטח פתוח ציבורי.ט)קביעת
שטח פתוח ציבורי.י)קביעת שטח לבית קברות.יא)קביעת
שטח ספורט ונופש.יב)קביעת שטח לתחנת תדלוק.יג)התויית
דרכים חדשות דרכים כפריות הרחבת דרכים וביטול דרכים
קיימות או מאושרות,התויית מעברים ציבוריים להולכי
רגל.יד) קביעת חזיתות מסחריות.טו)קביעת אזורים
לתצפית נוף.טז)קביעת אתרים ארכיאולוגיים.יז)קביעת
הוראות אדריכליות ונופיות לשמירה על אופי הבינוי
והנוף הטבעי והחקלאי,בהתאם לנספח.יח)קביעת מתחמים
לתכנון מפורטיט)קביעת שטח למתקן הנדסי.כ)שינוי
תכנית מתאר מס' עמ / 11 ע"י שינוי יעוד שטח מאזור
מגורים 5 לאזור מגורים 5 מיוחד.ביטול דרכים קיימות
והרחבת דרכים.כא)שינוי תכנית מפורטת מס 2571 ע"י
שינוי יעוד מאזור מגורים 5 שטח לתכנון בעתיד ושטח
להשלמה,לאזור מגורים 5 מיוחד.ביטול דרך והתוית דרך
חדשה ומעבר ציבורי להולכי רגל. כג)שינוי תכנית מס'
3091 ע"י שינוי יעוד מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור
מגורים 5 מיוחד והרחבת דרך.כד) שינוי תכנית מס'
2752 ע"י שינוי יעוד מאזור מגורים 5 לאזור מגורים 5
מיוחד והתויית מעברים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
הר המשחית ומורדותיו המזרחיים ראס אל עמוד, ואדי
קדום ומזרחית לו,עד גבול מרחב תכנון ירושלים
במזרח ועד דרך יריחו - ירושלים צפון. שטח בלתי מוסדר
הנמצא ממזרח לגושים 29988,29989 ומדרום לגוש 29988

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29987חלק
29988חלק
29989חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3091איחוד וחלוקה חדשה - סילואןשינוי
תוכנית2752קביעת יעוד שטח בראס אלעמוד.שינוי
תוכנית2683תכנית מתאר לשכונת ערב - א - סווחרה.שינוי
תוכניתעמ/ 9תכנית מתאר לעיר העתיקה וסביבתה.שינוי
תוכנית3223ואדי קדוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1998.
פרסום לאישור ברשומות22/01/1998תאריך פרסום: 22/01/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4610. עמוד: 1600. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/12/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/04/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות09/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1990תאריך פרסום: 01/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3778. עמוד: 3201. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/1990תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1990.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/04/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/04/1990
החלטה בדיון בהפקדה17/01/1989
קבלת תכנית18/11/1987