תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעה

תוכנית ג/ 2315

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעה
מספר: ג/ 2315
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137כל הגוש
18138כל הגוש
18140כל הגוש
18141כל הגוש
18144כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1130תכנית מפורטת מס' 1130שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/1980תאריך פרסום: 23/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2665. עמוד: 215. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1978
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1977תאריך פרסום: 06/01/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2285. עמוד: 585. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה08/12/1975
קבלת תכנית02/07/1975