תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכים והפונקציות של המשק

תוכנית עח/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכים והפונקציות של המשק
מספר: עח/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הכנת תכנית בנין עיר מפורטת עם פרסום תכנית זו.
ב.תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכים והפונקציות של
המשק
ג.תכנון נאות של דרכים וגישות במגמה לאפשר בניה
מסודרת ומאורגנת בתוך מסגרת ארכיטקטונית-אסתטית.
ד.עם אישור תכנית זו יבוטלו כל תכניות ב.ע. המפורטות
שחלות על שטח תכנית זאת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפריד חנה

תיאור המיקום:
ישוב: יד חנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8108חלק33, 44, 48
8171חלק25, 2714, 19-20, 22-24, 26, 29-32, 37
8172חלק1-910-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/1971תאריך פרסום: 04/11/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1772. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית29/04/1969