תכנון כולל

תוכנית גז/ 1/ 9/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון כולל
מספר: גז/ 1/ 9/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה של מגרש בהסכמה. פרק ג' סעיף ז.
ב. שינוי בקו בנין צדדי הקבוע בתכנית מ-4 מ'
ל-3.35 מ' (מגרש 2 א).
ג. שינוי בקו בנין קידמי הקבוע בתכנית מ-5 מ'
ל-4 מ' (מגרש 2 א).
ד. קביעת זכויות בניה ככל אחד מהמגרשים,ללא שינוי
בזכויות הקיימות במגרש 2 ב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה

תיאור המיקום:
ישוב: עזריה
שינוי לגז / 1
מגרשים: 2 א',2 ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4385חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/2000תאריך פרסום: 09/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4862. עמוד: 2891. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים07/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 192. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה14/09/1998
קבלת תכנית26/02/1996