תכנון כולל

תוכנית עח/ 139/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון כולל
מספר: עח/ 139/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד חלק מחלקה 29 בגוש 8314 מאזור חקלאי
למגרש מגורים לבן ממשיך בנחלה מפוצלת, ושינוי
יעוד חלק מנחלה 64 (חלקה 23 בגוש 8314) מאזור
מגורים בנחלה - לאזור חקלאי, ללא שינוי בשטח
הכולל של כל יעוד קרקע.
המגרש החדש ימוספר 64 א' וירשם כחלקת רישום אחת
עם נחלה 64 (חלק 23 בגוש 8314) ללא שינוי בזכויות
הבניה בנחלה.
ב.הסדרת קווי בנין נקודתיים לבניה קיימת במגרש
המגורים הקיים בנחלה:
קו בנין צדדי דרומי במבנה משק המוסב זמנית לבית
מגורים (בית 2 בתשריט) מ-3.00 מ' ל-2.30 מ'.
קוי בנין צדדיים למבני משק: צפוני מ-3.00 מ'
ל-2.00 - 1.80 מ' ול-1.75 מ'. דרומי מ-3.00 מ'
ל-2.10 - 1.70 מ' ול-2.20 - 2.10 מ'.
ג.שינוי מרחק מינימלי בין מבנה מגורים (בית 1
בתשריט) ומבנה משק המוסב זמנית למגורים (בית 2
בתשריט) מ-5.00 מ' ל-2.00 מ'.
ד.קביעת תנאים לאכלוס מגרש 64 א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים
נחלה מס' 64.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8314חלק23, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/2000תאריך פרסום: 09/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4862. עמוד: 2891. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים03/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/01/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות21/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות01/08/1999תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. עמוד: 4990. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה22/03/1999
קבלת תכנית15/07/1998