תכנון כולל

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון כולל
מספר: הצ/ 5/ 1/ 107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע איזור לאיחוד וחלוקה מחדש בהתאם לשנות
את יעוד הקרקע מאזור חקלאי למגורים א' מיוחד,
לשטח פרטי פתוח, לשטח למבני ציבור, לשטח ציבורי
פתוח,לשבילים ולדרכים, להרחיב דרכים ולבטל דרכים
סה"כ 281 יח"ד בתחום התכנית - בצפיפות דיור של
4.82 יח"ד לדונם נטו.
2. בחלקות 39, 40, 42, ו-48 לקבוע אזור לאיחוד
וחלוקה מחדש, ללא הסכמת בעלים, להתוות דרכים
ושבילים, לקבוע קווי בנין, לחלק למגרשים ולקבוע
גודל מזערי למגרש למגורים ולערוך טבלאות איחוד
וחלוקה מחדש, ע"י שמאי מקרקעין, בהתאם להוראות
פרק ג' סימן ז' לחוק.
3. קביעת הוראות, תנאי בניה וקווי בנין בתחום
התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד
בגוש: 7787 חלקה 36 (דרך), חלקה 41 (דרך)
בגוש: 7787 ח"ח 32 (דרך), ח"ח 37(דרך), ח"ח 49(דרך)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7787חלק36, 38-42, 4832, 37, 49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2000תאריך פרסום: 05/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4890. עמוד: 3873. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/06/2000
פרסום לאישור בעיתונים02/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות19/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות07/09/1999תאריך פרסום: 07/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4800. עמוד: 5495. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1998
קבלת תכנית18/02/1996