תכנון כולל

תוכנית גז/ מק/ 475/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון כולל
מספר: גז/ מק/ 475/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע, לפי סעיף בחוק 62 א - א - (1) וזאת כדי להתיר החלפת שטח חקלאי לשטח מגורים ולהפך ללא שינוי בסה"כ שטח ליעודי קרקע השונים.
2. שינוי בקו בניין צדדי ליחידת הורים קיימת מ- 4.00 מ' המותרים ל- 3.76 מ' ול- 3.81 מ' לפי סעיף 62 א - א - 4 לחוק.
כל בניה בעתיד תהיה ע"פ קו בניין הקבוע בת.ב.ע בתוקף.
3. שינוי בקו בניין צדדי למכולה קיימת 1.60 מ' במקום 3 מ' המותרים לפי סעיף 62 א - א - 4 לחוק כל בניה בעתיד תבנה לפי קווי הבניין המותרים.
4. הריסת המבנים המסומנים להריסה תהווה חלק מהיתר הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4232חלק205
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/2000תאריך פרסום: 26/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4946. שנה עברית: התשסא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/12/2000
פרסום להפקדה ברשומות22/05/2000תאריך פרסום: 22/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4882. שנה עברית: התשס .