תכנון כולל

תוכנית בב/ 310

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון כולל
מספר: בב/ 310
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות את השטח מאזור מגורים ב',שטח ציבורי פתוח ושטח לבנין ציבורי: א. לאזור מגורים ב'.ב. לשטח ציבורי פתוח,לשטח לבנין ציבורי ולהרחבת דרכים,סה"כ ההפקעה היא %45.2

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
רח' עזרא,בני ברק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6190חלק1-3, 25, 752
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 238/ אשינוי יעוד מחקלאי למגורים והפקעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/1984תאריך פרסום: 12/01/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3012. שנה עברית: התשמד .