תכנון מחדש והרחבת משגב עם

תוכנית ג/ 12887

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון מחדש והרחבת משגב עם
מספר: ג/ 12887
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון מחדש של יעודי קרקע קיימים וקביעת יעודי קרקע חדשים.
2. תכנון שכונת מגורים חדשה בת 69 יחידות דיור.
3. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןמשגב עם

תיאור המיקום:
נ.צ. 7974 / 2516

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14006חלק26-27, 32, 38-3921, 24-25, 29-31, 33-37
14007חלק9, 14, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7299קבוץ משגב עםשינוי
תוכניתג/ 4662חלוקת מגרשים מחדש משגב עם והסביבהשינוי
תוכניתג/ 11938כביש גישה למשגב עםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2848. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים25/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/04/2004
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2003תאריך פרסום: 31/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5212. עמוד: 3683. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2002
קבלת תכנית09/12/2001