תכנון מחדש וקביעת אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

תוכנית תא/ 2342

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון מחדש וקביעת אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
מספר: תא/ 2342
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מטרת התכנית היא לתכנן מחדש את השטח הכלול בתכנית
ב. לקבוע אחוד וחלוקה הסכמת הבעלים וליעד את השטח
כולל חלקה 8 בגוש 6925 לאזור מסחרי מיוחד.
ג. ליעד את חלקה 9 בגוש 6925 לאזור מסחרי מיוחד לשם
הקמת בנין בן 4 קומות טיפוסיות למשרדים ובנוסף
קומה 5 למכונות.
ד. לקבוע ביתרת שטח התכנית שטח לתכנון בעתיד.
ה. להרחיב ולבטל דרכים קיימות, לקבוע דרכים חדשות
ושביל להולכי רגל.
ו. לשנות בהתאם את התכנית ב.ע. 44 תכנית מאוחדת
לקביעת אזורים (תקון 1941) על שינוייה אשר ההודעה
בדבר מתן תוקף לה נתפרסמה בעתון הרשמי מס' 1142
מיום 20.11.1941 ואת התכנית A יפו על שינוייה
אשר אושרה למתן תוקף ע"י הוועדה המחוזית בישיבתה
מיום 15.8.46 (להלן "התכניות הראשיות"), וכן לבטל
תכניות 741 ו-742 אשר אושרו למתן תוקף ע"י הועדה
המחוזית בישיבתה מס' 216 מיום 14.12.64 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו
בין הרחובות: דרך יפו ת"א, רח' פינס, רח' המסילה
ו"בית רומנו".

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6925חלק8-10, 13-15, 142-145125
7012חלק9, 12, 2120
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/1991תאריך פרסום: 12/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3954. עמוד: 1076. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/04/1991
החלטה בדיון באישור תכנית26/02/1990
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1988תאריך פרסום: 26/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3603. עמוד: 621. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1988תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/1988
החלטה בדיון בהפקדה06/01/1986
קבלת תכנית06/01/1986
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית06/01/1986