תכנון מחדש של אזור הקהילה- קיבוץ חניתה

תוכנית ג/ 17236

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון מחדש של אזור הקהילה- קיבוץ חניתה
מספר: ג/ 17236
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של אזור הקהילה בהתאם לשינוי באורחות החיים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ביעודי קרקע.
2. התויית מערכת התנועה והחניה.
3. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
4. הגדלת שטחי בנייה לתעשיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרחניתהחניתה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18216חלק31-33, 35, 41
18217חלק19, 22-25, 27-28, 3020-21, 26, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4212אתר לאומי הבית הראשון, חניתהכפיפות
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרכפיפות
תוכניתג/ 13225תכנית מתאר חניתהשינוי
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2414. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים19/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/02/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/02/2010
החלטה בדיון באישור תכנית21/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4599. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/05/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/01/2008
קבלת תכנית02/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200901421/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים105829/07/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800228/01/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה