תכנון מחדש

תוכנית עח/ 139/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון מחדש
מספר: עח/ 139/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי גבולות מגרשים בגוש 8310.
2. שינוי יעוד חלקה 58א' בגוש 8314 שהינה חלק ממשק
מפוצל מס' 58. ממגרש לבן ממשיך לשטח מגורים לבעלי
מקצוע, ושינוי מס' המגרש ל-90 .
3. שינוי יעוד מגרש 90 שטח לבעלי מקצוע למגרש לבן
ממשיך - נחלה מפוצלת נחלה 58.
4. הגדלת שטח החלקה הארעית 92 שהינה ש.צ.פ. וזאת
לשם הכללת מערכת המים הראשית של הכפר בתחום השטח.
5. שינוי קו בנין אחורי לחלקה מס' 58א' בלבד, לפי
מצב מוצע,במקום 7.0 ל-5.0 מ' כמסומן בתשריט
המצורף, שאר מרווחי הבניה בהתאם לתכנית מתאר
עח / 200 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים
התכנית תחול על גוש 8310 -בחלקות רשומות מס' 25,26
בשלמות וחלק מחלקה רשומה מס' 24, וחלקי דרכים רשומות
מס' 57,58 - שהן חלקות ארעיות לפי משמ / 8 -69א,89,
90,91,92,101, וחלקי דרכים מס' 407,406 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8310חלק24-27, 57-58
8314חלק17, 25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/1999תאריך פרסום: 01/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4828. עמוד: 1530. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים12/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/06/1999תאריך פרסום: 08/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4764. עמוד: 3736. שנה עברית: התשנט .
החלטה בדיון בהפקדה01/05/1991
קבלת תכנית02/04/1991