תכנון מחדש

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון מחדש
מספר: הצ/ 5/ 1/ 130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', מדרך
לשטח ציבורי פתוח משצ"פ לדרך משולבת.
ב.חלוקת חלק מחלקה 29 ל-2 מגרשי מגורים: מגרש
2072 לבנית בית דו-משפחתי, ומגרש מס' 2073 לשני
בתים חד-משפחתיים נפרדים.
ג.הגדלת מספר יח"ד המותרות לבניה בתחום התכנית
מ-2 יח"ד ל-4 יח"ד מבלי להגדיל את שטחי הבניה
העיקריים. סה"כ 4 יח"ד בתחום התכנית.
ד.שינוי קוי בנין: במגרש 2072 שינוי קו בנין קדמי
מ-5 מ' ל-6 מ' ושינוי קו בנין צדדי מ-3 ל-4 מ'
בדרום ול-6 בצפון. במגרש 2073 שינוי קו בנין צדדי
מ-3 מ' ל-6 מ' למערב.
ה.הרחבת דרך משולבת (מגרש 2015 בהצ / 5 / 1 / 104 )
בקצה המערבי שלה כדי לאפשר גישה לרכב במגרש 2072.
ו.קביעת בינוי עקרוני בתחום התכנית,וקביעת מבנים
וגדרות להריסה.
ז.קביעת הוראות והגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד
מגרש D / 29 וחלק ממגרשים 2015 (דרך), ו-2016 (שטח
ציבורי פתוח).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7792חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 104שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, בנין ציבורי לשביל.שינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות11/04/2000תאריך פרסום: 11/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4871. עמוד: 3253. שנה עברית: התשס .
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/2000
פרסום להפקדה ברשומות08/06/1999תאריך פרסום: 08/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4764. עמוד: 3739. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה13/07/1998
קבלת תכנית29/04/1998