תכנון מחדש

תוכנית עח/ 305

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון מחדש
מספר: עח/ 305
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי גבולות אזור התעשיה וחלוקה למגרשים,התוויית הדרכים החדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
זמר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8643חלק5-6, 20, 30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1985תאריך פרסום: 30/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3217. שנה עברית: התשמה .