תכנון מפורט של אזור הקהילה - קיבוץ אילון

תוכנית ג/ 18618

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון מפורט של אזור הקהילה - קיבוץ אילון
מספר: ג/ 18618
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של אזור הקהילה בהתאם לשינוי באורחות החיים

עיקרי ההוראות:
שינוי בייעודי הקרקע
התווית מערכת התנועה והחנייה
איחוד וחלוקה מחדש
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראילוןאילון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18521חלק1-2, 4-12, 14-1713
18523חלק12-13, 16-18, 22, 27-116, 1191, 7, 11, 25, 117-118
18524חלק2, 5-9
18613חלק34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/11/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית29/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2010
קבלת תכנית07/01/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה