תכנון מפורט של השטחים שבתכנית בהתאם לסעיף 62א ובהם שכ' מגורים מאושרת.

תוכנית הצ/ מק/ 10/ 1/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון מפורט של השטחים שבתכנית בהתאם לסעיף 62א ובהם שכ' מגורים מאושרת.
מספר: הצ/ מק/ 10/ 1/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מפורט של השטחים שבתכנית בהתאם לסעיף 62 א'
לחוק ובהם שכונת מגורים מאושרת על פי תכנית
צש / במ / 1 / 22 / 301, כולל איחוד וחלוקה מחדש שלא
בהסכמת הבעלים, בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןגאולים

תיאור המיקום:
ישוב: גאולים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7880חלק11, 18, 2010, 16-17
7883חלק14-171
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2004תאריך פרסום: 22/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5352. עמוד: 868. שנה עברית: התשסה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים44012/10/2004