תכנון שטח המיועד לתכנון בעתיד ושינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע

תוכנית ג/ 10341

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון שטח המיועד לתכנון בעתיד ושינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע
מספר: ג/ 10341
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון שטחים הקבועים לתכנון בעתיד לפי תכנית
מתאר יפיע ע"י קביעת ייעודים והתווית דרכים.
ב. שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מבני ציבור, שטח
ציבורי פתוח ודרכים.
ג. קביעת הוראות וזכויות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16876חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 1313תכנית מתאר יפיעשינוי
תוכניתג/ 6422שינוי תוואי דרך -יפיעשינוי
תוכניתג/ 8471שינוי בתקנון ג / 1313 , יפיעשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/2005תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 934. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/10/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1816. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים21/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/2003
החלטה בדיון בוולק"ח21/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1999
קבלת תכנית10/12/1997