תכנון שכונת מגורים חדשה בת כ- 1800 יח"ד , רמת בית שמש

תוכנית בש/ 160/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון שכונת מגורים חדשה בת כ- 1800 יח"ד , רמת בית שמש
מספר: בש/ 160/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים חדשה בת כ- 1800 יח"ד ברמת בית שמש .

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע משטח לבינוי לשטח ציבורי פתוח , לשטח למוסדות ציבור , לשטח לפארק עירוני .
ב. שינוי יעוד קרקע משטח לדרך לשטח ציבורי פתוח , לשטח למגורים .
ג. שינוי יעוד קרקע משטח למגורים לשטח לדרך ו/או עיצוב נופי .
ד. קביעת מגרשים לכ- 1800 יח"ד חדשות .
ה. קביעת הוראות בינוי לרבות שטח בניה מרבי , ומס' קומות מרבי , גובה מרבי ומס' יח"ד .
ו. קביעת הוראות לפיתוח שטח .
ז. קביעת הוראות בניה למבני ציבור ומוסדות .
ח. קביעת שימושים מותרים בשטחים לבניני ציבור .
ט. קביעת תוואי דרכים חדשות, מיקומן ורוחבן .
י. ביטול חלקי או שינוי חלקי של תוואי כבישים מיתאריים .
יא. קביעת הוראות לניקוז וביסוס .
יב. קביעת תנאים למתן היתרי בניה .
יג. קביעת הוראות בדבר הקמת תחנת טרנספורמציה .
יד. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש .
טו. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםתצהיר פרסום על גבי שלט
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםבית שמשבית שמשבית שמש

תיאור המיקום:
רמת בית שמש , שכונה ג- 2 מדרום לפארק נחל ירמות , ממזרח לשכונה ג-1 ומדרום לשכונה מ- 3 .
קואורדינטה X 199/500
קואורדינטה Y 623/500
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34292חלק1, 8, 18
34294חלק2-3, 11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבש/ 200תכנית מתאר לעיר בית שמש המורחבת.שינוי
תוכניתבש/ 158שכונה ג 1 - רמת בית שמששינוי
תוכניתבש/ 168מע"ר בית שמש - שלב א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2012תאריך פרסום: 04/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6468. עמוד: 6237. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים07/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2012.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/08/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות14/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות04/05/2011תאריך פרסום: 04/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6231. עמוד: 3959. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/04/2011
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2011. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה05/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/09/2010
קבלת תכנית28/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201202006/05/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות201103515/08/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות201103914/08/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)802/08/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)724/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)619/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)512/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות201103007/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)405/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)328/06/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים123212/04/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201000505/10/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה