תכנית אב לביוב - זמר.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 442

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תכנית אב לביוב - זמר.
מספר: מח/ ש/ 442
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית אב לביוב - זמר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר