תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה

תוכנית גז/ 1/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה
מספר: גז/ 1/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סעיף ז'בהסכמה.
ב. חלוקת מגרש מקצועי מס' 103 לשלושה מגרשים חדשים:
1003, 1004 ו-1005, דרכי גישה וחניות.
ג. שינוי בקו בנין צדדי למגרש 1003 בכוון מזרח ל-2מ'
מצב קיים, במקום 3 מ' המותרים.
ד. הריסת מבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה

תיאור המיקום:
ישוב: עזריה
מגרש 103 (קיים),1003,1004,1005 (חדשים).
שינוי לתכנית גז / 1 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3880חלק53, 55-56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4876. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית31/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות21/12/1999תאריך פרסום: 21/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4834. עמוד: 1811. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים03/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1999. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1998
קבלת תכנית25/03/1998