תכנית איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת בעלים

תוכנית מד/ 3/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת בעלים
מספר: מד/ 3/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונה בעיר מודיעין-מכבים-רעות, הכוללת 991 יח"ד על השירותים הנלווים להלן, אשר תיצור רקמת מגורים עירונית המשכית עם שכונות אחרות בעיר כל זאת על ידי:
א. שינוי יעודי הקרקע מפארק טבע, ואיזור מגורים שע"פ תכנית מתאר מד/ 2020 ליעודי קרקע: אזור מגורים ג', אזור מגורים ג' מיוחד, אזור מסחרי, שטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח, פארק טבע, טיילת פארק טבע, דרכים חדשות, דרך קיימת, מסילת ברזל תת קרקעית וחניה ציבורית.
ב. קביעת הוראות בניה, מתחמי ומגרשי בניה, קוי-בנין, עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי -בניה בתחום התכנית.
ג. קביעת טיפוסי מבנים למגורים וכן דרך התקבצותם למתחמי בניה ולמבננים.
ד. קביעת שטחי בניה מרביים, מספר קומות מירבי ומספר יח"ד מירבי לכל מגרש ו/או מתחם.
ה. התווית דרכים חדשות כולל מתקני דרך כגון גשרים, גשרי הולכי-רגל וכד' לרבות שבילים להולכי-רגל.
ו. קביעת תקני חניה.
ז. חלוקת שטח התכנית למתחמי תכנון.
ח. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים .

עיקרי ההוראות:
הוראותיה של התכנית מצטרפות מכל האמור ומכל המצוין הן בדפי ההוראות שבכתב, הן בתשריט והן בנספחים (להוציא פרטי מפת הקרקע שעליה נערך התשריט ככל שאינם מצוינים במקרא שבתשריט).
במקרה של אי התיישבות בין הוראה מהוראות התכנית להוראה אחרת בה, תחול ההוראה המגבילה יותר.
הנספחים לתכנית כמפורט בסעיף מס' 2 שלעיל (למעט נספחים מס' 5, 7א, 9,10,11 המהווים נספחים מחייבים) הינם נספחים מנחים בלבד וכוללים את ההוראות שלהלן:
א. נספח מס' 1 "נספח בינוי":
תכנית זו מדגימה את צורת הבינוי והעמדת הבניינים. הנספח מנחה למעט לעניין מפלס ה- 0.00+ למבנים שיהיו מחייבים בסטיה מותרת של חצי מטר מהערכים המצויינים בנספח.
ב. נספח מס' 2 "נספח חלוקה":
תכנית זו מראה בקווים מרוסקים את חלוקת המשנה של כל מתחם למגרשי בניה וכן את סוגי טיפוסי המבנים לכל מתחם כמפורט בנספח מס' 1.
ג. נספח מס' 3: "נספח טיפוסי מבנים":
נספח זה מראה את טיפוסי הבניין המנחים שבתחום התכנית.תכנית זו מדגימה את צורת הבינוי והעמדת הבניינים. הנספח מנחה למעט לעניין מפלס ה- 0.00+ למבנים שיהיו מחייבים בסטיה מותרת של חצי מטר מהערכים המצויינים בנספח.
פריסת טיפוסי הבניה כמפורט בנספח מס' 2 - נספח חלוקה.
ד. נספח מס' 4: " נספח פיתוח שטח ונוף" בקנ"מ 1250:
נספח מנחה זה מתייחס לשטחים ציבוריים פתוחים בלבד.
ה. נספח מס' 5 - "נספח תנועה וחניה":
נספח זה קובע רוחבי מסעה ומדרכות, מאזני חניה וכד'.
הוראות גיליון זה מחייבות, למעט מיקום מפרצי חניה, תחנות אוטובוס כניסות רכב למגרשים הפרטיים והחניות במגרשים, שינוי מיקום כניסות יאושר ע"י מהנדס הועדה המקומית.
ו. נספח מס' 6 - "חזית לעמק 13":
נספח מנחה זה מציג את פריסת והעמדת הבניינים לאורך עמק 13.
ז. נספח מס' 7 - 5 גליונות של "נספחי בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 ו-1:250 ":
תכניות המציגות את הבינוי והפיתוח כמפורט בסעיף 10.א. הנספח מנחה למעט לעניין מפלס ה- 0.00+ למבנים שיהיו מחייבים בסטיה מותרת של חצי מטר מהערכים המצויינים בנספח.
ח. נספח מס' 8 - חתכים בתחום רצועת הרכבת ואזור המגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעות

תיאור המיקום:
גובל בעמק יצחק רבין מדרום, שדרות החשמונאים ממזרח, כביש 3 ממערב וואדי ענבה מצפון.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1816. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים29/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/11/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/11/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית19/07/2011
החלטה בדיון באישור תכנית06/03/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות05/09/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/07/2010
הוגשו התנגדויות23/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3430. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים02/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/04/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/08/2003
קבלת תכנית02/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים131313/11/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201103417/08/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים46419/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201100906/03/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201002805/09/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים115609/06/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900928/10/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900318/02/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34216/10/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34011/09/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים33426/06/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200602213/11/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200600924/04/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200402301/11/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה