תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף, חולדה, משמר דוד.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 530

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף, חולדה, משמר דוד.
מספר: מח/ ש/ 530
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית אב לביוב (סילוק שפכים) לגוש כרמי יוסף, חולדה ומשמר דוד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרחלדה
מרכזגזרגזרמשמר דוד
מרכזגזרגזרכרמי יוסף