תכנית בינוי לאזור תעשיה, גז/ 11/ 4 משמר דוד.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 790

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תכנית בינוי לאזור תעשיה, גז/ 11/ 4 משמר דוד.
מספר: גז/ ש/ 790
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית בינוי לאזור תעשיה - משמר דוד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרמשמר דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5143חלק42
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401614/09/2004